Actualiseren monumentenlijst

De actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is gewenst met het oog op een efficiënt en geloofwaardig gemeentelijk monumentenbeleid. Het is raadzaam om bestaande monumentenlijsten kritisch tegen het licht te houden.

Het Monumenten Advies Bureau doet dit middel veldwerk, studie van de bestaande redengevende beschrijvingen, zo nodig beperkt aanvullend bronnenonderzoek, onderlinge vergelijking en een waardering, bijvoorbeeld met behulp van de quickscanmethodiek of de erfgoedmeetlat.

Per object leidt dit in de uiteindelijke rapportage tot een wegingsformulier met de scores en eindwaardering met conclusie. Een dergelijke herijking wordt in een rapportage toegelicht, inclusief methodiek, resultaten, eindconclusies over op de lijst te handhaven objecten en te amoveren objecten. Indien nodig kunnen bestaande redengevende beschrijvingen up to date worden gebracht of worden uitgebreid.

In aanvulling hierop kan een selectie en waardering van nog niet beschermde objecten/complexen worden gemaakt. Aan de hand van gegevens van reeds eerder uitgevoerde inventarisaties zullen in het veld potentiële gemeentelijke monumenten worden geïnventariseerd.

Zo nodig zullen wij, naar aanleiding van de ervaringen in het veld, suggesties doen voor wellicht in de veldwerklijst ontbrekende objecten (bijvoorbeeld “vergeten” objecten, die in veel gemeenten ook tot de periode van het naoorlogs erfgoed wordt gerekend, of objecten met een hoge (verwachte) bouwhistorische waarde).

Dit geschiedt vanzelfsprekend altijd in overleg met de opdrachtgever.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl