Bouwhistorische projecten

Hieronder een kleine greep uit onze bouwhistorie projecten.

Bouwhistorische verkenning Openluchtzwembad, Groningen

In de naoorlogse stadsuitbreiding van Groningen, ten zuiden van de binnenstad, werd rond 1950 besloten tot de realisatie van een nieuw zwembadcomplex, ter vervanging van de gemeentelijke bad- en zweminrichting, die in 1881 aan de Kleine Badstraat was gebouwd. Gemeentelijk architect Jac. Koolhaas ontwierp in 1953 de plannen voor het nieuwe bad, dat in 1955 werd geopend. Groningen kreeg hiermee de beschikking over een voor zijn tijd zeer modern en ruim opgezet openluchtzwembad. Grote delen van het terrein en de bebouwing werden in 2011 aangewezen als rijksmonument, als onderdeel van de inventarisatie van naoorlogs erfgoed door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Thans is voor het gebouw een partieel renovatie- en restauratieplan in voorbereiding. Ter ondersteuning van dit plan is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht van de dienst OCSW van de gemeente Groningen, een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd.

Project:Bouwhistorische verkenning Openluchtzwembad
Locatie: Groningen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling Koninklijke Sphinx, Maastricht

In februari 2017 kreeg het Monumenten Advies Bureau van de gemeente Maastricht de opdracht voor het verrichten van een waardestellend bouwhistorisch onderzoek van het gebouwencomplex van de Koninklijke Sphinx, gelegen aan de Boschstraat en Frontensingel in het uiterste noordelijke punt van de binnenstad.
Het markante complex van fabrieksgebouwen uit de periode 1870-1950 staat al geruime tijd leeg. Het onderzochte complex bestaat uit een cluster gebouwen gegroepeerd langs de Frontensingel en een cluster van gebouwen gegroepeerd langs de Boschstraat en daar direct achter op het binnenterrein, dat ooit volledig was bebouwd. Een deel van de gebouwen is beschermd als monument en wacht op een passende herbestemming. Het grootste gebouw van het behouden gebleven deel van het ooit nog veel grotere complex is het zogenaamde Eiffelgebouw, dat thans wordt hersteld en verbouwd ten behoeve van een nieuwe bestemming. Dit gebouw valt niet onder het thans uitgevoerde onderzoek.
De herbestemming van het Sphinx-complex vormt min of meer het sluitstuk van het Belvedère-masterplan, dat al begon in 1977 met de sloop en nieuwbouw (afgerond in 1988) in het Boschstraatkwartier-Oost. Daarna volgde het renoveren van de sluis tussen het Bassin en de Maas, uitbaggeren van de haven, herstel kades en aanleg jachthaven (voltooid in 2002). Dit werd gevolgd door herstel en herbestemming van fabrieksgebouwen bij het Bassin en de sloop van een deel van het Sphinxcomplex, waarna langs de Boschstraat een nieuw bioscoopcomplex van Pathé verrees.

Thans wacht het complex na jaren van leegstand op een mogelijke herbestemming. Om hiervoor de monumentale waarden, ook op detailniveau in beeld te brengen met het oog op behoud ervan binnen te ontwikkelen plannen voor herbestemming, heeft de gemeente Maastricht besloten om een waardestellend bouwhistorisch onderzoek samen te laten stellen dat ook de betekenis en bijzondere geschiedenis van dit complex in beeld moest brengen.

Project:Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling Koninklijke Sphinx
Locatie: Maastricht
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning met waardenstelling keldercomplex Lange Hezelstraat 80 / Gulden Wagengas 2-6, Nijmegen

In juni 2018 kreeg het Monumenten Advies Bureau opdracht van café-restaurant Funkenstein aan de Lange Hezelstraat 80 in Nijmegen voor het onderzoek van het keldercomplex en een muur op de begane grond van het complex Lange Hezelstraat 80/Gulden Wagengas 2-6. In verband met plannen die worden ontwikkeld met betrekking tot de kelders en de keuken op de begane grond is voor toetsing van de plannen een waarde stellend bouwhistorisch onderzoek opgesteld, dat zich specifiek richt op de onderdelen die in de plannen een rol zullen spelen.

Het pand is al in 2002 in het kader van het project Verborgen verleden, bouwhistorie in Nijmegen door Jan van der Hoeve aan een bouwhistorische verkenning onderworpen. Helaas kon toen niet alles worden onderzocht, ook kon men geen toegang krijgen tot het buurpand Lange Hezelstraat 78.
Thans is meer specifiek gekeken naar de kelders en is op de begane grond een deel van de muur achter de keuken vrij gelegd. Toch kende het onderzoek ook nu enige beperkingen, onder meer in de kelder onder het huis aan de straat waar installaties en opslag van emballage op sommige plaatsen onderzoek belemmerden. Ook zijn muren en gewelven niet ontpleisterd, met uitzondering van de kelder onder Gulden Wagengas 6 waar door de opdrachtgever wel delen waren ontpleisterd en kijkgaatjes gemaakt. Overigens hadden deze beperkingen niet direct invloed op de waardenstelling.
Omdat er van vooral de kelders geen goede tekeningen beschikbaar waren is het keldercomplex opgemeten en getekend. Deze tekeningen vormen de basis van de dateringsplattegronden en waarderingsplattegronden, opgenomen achterin het rapport.

Project:Bouwhistorische verkenning met waardenstelling keldercomplex Lange Hezelstraat 80 / Gulden Wagengas 2-6
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning schoolgebouw Ubbergeseveldweg 70, Nijmegen

In juni 2018 kreeg het Monumenten Advies Bureau via Croonen architecten opdracht van Pzd Vastgoed te Arnhem om de als gemeentelijk monument beschermde Angelaschool aan de Ubbergseveldweg 70 op de Hunnerberg in Nijmegen te onderzoeken en daarvoor een waardestellend bouwhistorisch rapport van op te stellen.

De school, een ontwerp uit 1930 van de Nijmeegse architect J.G. Deur, heeft sinds de bouw meerdere wijzigingen ondergaan maar bezit nog altijd veel monumentale waarde in zowel exterieur als interieur. Het gebouw staat al langere tijd leeg en Pzd Vastgoed  is voornemens om het complex her te bestemmen als woongebouw, met daarin meerdere woningen. Als ontwerper van de plannen is Croonen architecten bij het project betrokken.

De rapportage bevat allereerst een schets van de ontwikkeling van het gebied en de bouwhistorische ontwikkeling van het gebouw, op basis van archiefstukken en bouwhistorische data. Vervolgens is de bouwhistorische beschrijving opgenomen van exterieur en interieur, rijk voorzien van actuele foto’s. Hierop volgt de monumentale waardestelling van het gebouw. Tot slot de conclusie en een beknopt advies met betrekking tot de omgang met dit gebouw. 


Project:Bouwhistorische verkenning schoolgebouw Ubbergeseveldweg 70
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Kelder van het huis van de Gebroeders van Limburg, Nijmegen

MAB heeft in 2015 bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in een bijzondere kelder in de Nijmeegse Burchtstraat. De middeleeuwse kelder is een restant van het huis, dat eigendom was van de familie Maelwael, waaruit verschillende illustere schilders zoals Johan Maelwael en de gebroeders Van Limburg zijn voortgekomen, de wereldberoemde miniatuurschilders uit de late veertiende en vroege vijftiende eeuw.  Hun prachtig verluchte getijdenboeken behoren tot de fraaiste producten van middeleeuwse schilderkunst in de Nederlanden. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat de onderzochte kelder waarschijnlijk dateert uit de veertiende eeuw. Het baksteenformaat, de gewelfvorm en gewelfconstructie duiden hierop. Het is dus heel aannemelijk dat leden van de familie Maelwael, waaronder de toen nog zeer jonge gebroeders van Limburg in deze ruimte hebben gewerkt of materialen opsloegen.  Deze kelder is dus niet “zomaar” een middeleeuwse kelder, maar is een relict van een gebouw dat direct kan worden verbonden aan één van de belangrijkste kunstenaarsfamilies uit de middeleeuwen. 


Project:Kelder van het huis van de Gebroeders van Limburg
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek Tomado, Dordrecht

Het Tomadohuis in Dordrecht, gebouwd in 1959-1962, was destijds hét visitekaartje van het welbekende en bloeiende Tomadoconcern, producent en leverancier van talloze van draad-staal en metaal vervaardigde huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en meubelen. De pro-ducten van Tomado vonden hun weg naar vrijwel ieder Nederlands huishouden en waren ook wereldwijd heel populair.
Architect Hugh Maaskant ontwierp het Tomadohuis, het hoofdkantoor, enkele jaren nadat hij voor Tomado een nieuw fabrieksgebouw in Etten-Leur had ontwikkeld, samen met de veeleisende directeur Jan van der Togt. Het was een in alle opzichten spraakmakend ont-werp, niet in de laatste plaats door de vele technische snufjes die er in waren verwerkt. Het kantoor stond, zo vond men althans destijds, op bijna beangstigend volmaakte wijze in dienst van de gebruikers. Ook de constructie en de vormgeving leverden stof tot discussie, maar oogstten vooral ook bewondering. Na de overname van Tomado vestigden zich steeds weer nieuwe gebruikers in het prestigieuze hoofdkantoor. Het interieur werd aange-past, waardoor de grandeur van destijds grotendeels verdween. Desondanks wist het Toma-dohuis te overleven. In 1987 kreeg het de status van gemeentelijk monument. Het Tomado-huis behoort dan ook tot de belangrijke en interessantste voorbeelden van grootschalige kantoorarchitectuur uit de periode van de wederopbouw.

Ook nu weer staat het Tomadohuis aan de vooravond van een transformatie. Daarbij is het van belang goede afwegingen te kunnen maken ten aanzien van de instandhouding dan wel verandering van de cultuurhistorische waarden. Het Monumenten Advies Bureau heeft als input en ter toetsing van de planvorming een bouwhistorische verkenning en waardenbepa-ling van het gebouw samengesteld. Het onderzoek maakt duidelijk of de transformatie van-uit cultuurhistorisch perspectief realistisch en haalbaar is, waar knelpunten liggen en waar de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen aanwezig is.


Project:Bouwhistorisch onderzoek Tomado
Locatie: Dordrecht
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Onderzoek Citroën gebouwen, Amsterdam

In februari 2015 kreeg het Monumenten Advies Bureau via PEAK Development van eigenaar Bouwinvest de opdracht voor het
opstellen van een waardestellend bouw- en cultuurhistorisch onderzoek van de twee Citroëngebouwen aan het Stadionplein voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. Citroën Nederland had sinds 1931 haar onderkomen bij het Olympisch Stadion in een eveneens door Jan Wils ontworpen en veel besproken gebouw. In 1958 volgde een nieuwe opdracht aan Jan Wils voor een tweede gebouw rechts op
het plein voor het stadion, opgeleverd in 1962, waardoor zich een belangrijk drieluik van Jan Wils had gevormd. 

De gebouwen zullen een multifunctionele invulling krijgen. De komende maanden zal er samen met de gemeente Amsterdam gewerkt worden aan de invulling van de conceptplannen waarbij bewaking van de monumentale uitstraling centraal staat. Binnen de uitwerking van plannen zullen de door het MAB opgestelde waardestellende bouwhistorische rapportages als inspiratie- en toetsingsdocument centraal staan. Project:Onderzoek Citroën gebouwen
Locatie: Amsterdam
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Diverse bouwhistorie projecten in 2018-2019, 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in het voorjaar van 2018 is een groot aantal bouwhistorische verkenningen en documentaties door het MAB uitgevoerd. In Arnhem werd de middeleeuwse Sint Walburgskerk onderzocht. De kerk staat aan de vooravond van een ingrijpende herbestemming. Het onderzoek belicht onder meer de bijzondere bouwgeschiedenis en de naoorlogse wederopbouw van de 14de-eeuwse kerk.
Eveneens in Arnhem deden we onderzoek in het naoorlogse Rembrandtheater en het Stadstheater uit 1938.

In Nieuwegein vond onderzoek plaats in de grote historische T-boerderij De Warsenhoeck en in Zutphen werd het bouwhistorisch onderzoek van het voormalige Broederenklooster voortgezet.

In Zeist zijn de historische gebouwen op het landgoed Dijnselburg onderzocht en in Haarlem de panden Jansstraat 8, Grote Houtstraat 8, Jansweg 52, het pakhuis Oostvest 54-56 en drie scholen: de voormalige gemeentelijke Meisjesschool aan de Prins Hendrikstraat 1 (zie foto), het uit 1922 daterende gebouw voor Middelbaar Technisch– en Ambachtsonderwijs aan de Verspronckweg 148 en de voormalige Jongensschool aan Wilhelminastraat 43a. Het meest recente Haarlemse onderzoek vond plaats in de Lange Wijngaardstraat. Dit gebouw dateert uit 1887 en was bestemd als “gemeentegebouw” voor de joodse gemeenschap. Het huisvestte onder meer een godsdienstschool, vergader– en bijeenkomstruimten, de secretarie, een ritueel badgebouw en een conciërgewoning.

Project:Diverse bouwhistorie projecten in 2018-2019
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

MAB onderzoekt bruggen van formaat, 

In het kader van het project ‘A27 Houten – Hooipolder’ zijn in opdracht van Rijkswaterstaat vier bruggen in de A27 bouwhistorisch onderzocht. De bruggen liggen binnen het traject van de snelweg dat in toekomst verbreed gaat worden en hebben al dan niet een waarde gekregen bij de interne cultuurhistorische inventarisatie van belangwekkende objecten die in het bezit zijn van Rijkswaterstaat.

In geografische volgorde van noord naar zuid gaat het om: de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten uit 1981, de Hagesteinsebrug over de Lek bij Vianen uit 1981, de Merwedebrug over de Boven Merwede bij Gorinchem uit 1961 en de Keizersveerbrug over de Bergsche Maas bij Geertruidenberg. In het bijzonder de laatstgenoemde brug heeft een zeer interessante bouwgeschiedenis waarbij de levensloop van twee bruggen uit respectievelijk 1929-1931 en 1936 samenkomt! Een onbeantwoorde vraag tijdens het onderzoek van de Merwedebrug was wie de maker is geweest van de mozaïeken die tegen het brugwachterhuis zijn geplaatst.

Het project benadrukt de waarde en de kracht van bouw- en cultuurhistorisch onderzoek. De onderzochte bruggen geven een beeld weer van de naoorlogse ontwikkeling van bruggenbouw in Nederland, waarbij er per brug verschillende concepten zijn toegepast.
Naast het onderzoek is er ook een advisering geweest rondom het behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden. Bij het formuleren van een dergelijk advies komen vele factoren samen, zoals de geschiedenis van de brug, de positie van het object in de omgeving en de waarde ervan voor de Nederlandse bouwkunst en de betekenis voor de technische ontwikkelingen binnen de bruggenbouw.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn gebundeld in vier individuele rapporten. Daarnaast is er voor de medewerkers van het project ‘A27: Houten – Hooipolder’ een presentatie gegeven.

Door het enthousiasme van de medewerkers van Rijkswaterstaat is tevens uitsluitsel gekomen over de maker van de mozaïeken: de bekende beeldhouwer Jits Bakker.

Project:MAB onderzoekt bruggen van formaat
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Detachering adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie, 's-Hertogenbosch

In de periode juni - december 2018 is onze medewerker Gerrit Korenberg weer ingehuurd door de afdeling Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch als Adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie. De werkzaamheden bestaan uit de advisering van bouwplannen voor monumenten en panden in beschermd gezicht (t.b.v. de monumenten- en welstandscommissie), begeleiding van restauratiewerkzaamheden en advisering aan eigenaren m.b.t. (restauratie)plannen. Binnen het werk hoort ook het eventueel uitvoeren van veldonderzoek of het begeleiden daarvan, en het doen van archiefonderzoek t.b.v. de adviestaak. 

Project:Detachering adviseur Ruimtelijke Planvorming Bouwhistorie
Locatie: 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

bouwhistorische verkenning, bouwtechnische opname en advisering monumentaal herstel stations Vlaardingen Oost en Vlaardingen Centrum, Vlaardingen

In mei voert het MAB een bouwhistorische verkenning en bouwtechnische opname uit voor de treinstations Vlaardingen Oost en Vlaardingen Centrum aan de spoorlijn Hoekse Lijn. In 2017  wordt de lijn overgenomen door de Rotterdamse metro, die gereden wordt door de RET. Op stations Vlaardingen Oost  en Vlaardingen Centrum zal dan Metrolijn A en B gaan stoppen. 

Het bouwhistorisch onderzoek dient als ondersteuning  en verantwoording voor de te maken keuzes met betrekking tot herstel of reconstructie  van cultuurhistorisch waardevolle elementen van beide stations. Naast de bouwhistorische opname zal een bouwtechnische opname plaatsvinden uitmondend in een rapportage bouwtechnische staat. Vervolgens wordt een vertaalslag gemaakt vanuit bouwhistorisch en technisch perspectief aangaande de te herstellen en eventueel te reconstrueren onderdelen.

Project:bouwhistorische verkenning, bouwtechnische opname en advisering monumentaal herstel stations Vlaardingen Oost en Vlaardingen Centrum
Locatie: Vlaardingen
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek met waardenbepaling voormalige spoorbrug "De Hef", Rotterdam

De afgelopen jaren heeft het MAB voor de gemeente Rotterdam de Regentessebrug over de Wijnhaven, de Meentbrug in het centrum en de Maastunnel (alle monumentale oeververbindingen) bouwhistorisch onderzocht in voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden aan deze objecten. In juli dit jaar kregen we het verzoek om de als Rijksmonument beschermde, maar niet meer in functie zijnde hefbrug De Hef te onderzoeken, wederom ter voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden en ter beoordeling door de Monumentencommissie en RCE van geplande aanpassingen t.b.v. van de veiligheid. De Hef is één van Rotterdams grote beeldmerken, die net als bijvoorbeeld de Maastunnel herinnert aan de dynamische ontwikkeling van de stad tussen 1850 en 1940, waarbij voortdurend gezocht moest worden naar oplossingen om de oeververbindingen tussen zuid en noord van het landverkeer (wegen en spoor) zodanig te bouwen dat ze geen grote hindernis vormden voor het voor de stad even zo belangrijke scheepvaartverkeer. Uiteindelijk werd ook de spoorbrug rond 1990 vervangen door een tunnel, maar gelukkig bleef het imposante bruggedeelte met de hefbrug over de Koningshaven als monument behouden. Voorzien van valbeveiliging is door Frank Haans en Veronie de brug onderzocht, waarbij ook de twee ruim 60 meter hoge heftorens werden beklommen. Miranda Lemmens van het bureau heeft voor de brug een kleurverkennend onderzoek uitgevoerd en de archivalia verzameld.

Project:Bouwhistorisch onderzoek met waardenbepaling voormalige spoorbrug "De Hef"
Locatie: Rotterdam
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Koetshuis Hydepark, Doorn

In opdracht van Van den Berg Architecten B.V. uit Houten heeft het MAB een bouwhistorische verkenning verricht naar het voormalige koetshuis van het landgoed Hydepark te Doorn. Dit bijzondere landgoed werd tussen 1886 en 1888 aangelegd in opdracht van jonkheer Hendrik Maurits Van Loon en zijn echtgenote Louise Borski. Het voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk grote- en rijk uitgevoerde landgoed was ondermeer voorzien van een eigen elektriciteitsvoorziening, centrale verwarming en een eigen watertoren. Het bijbehorende koetshuis had een stallengedeelte met centraal verwarmde paardenboxen en een grote rijtuigenstalling. Enkele historische foto’s gaven een beeld van de oorspronkelijke rijkdom van dit gebouw. Echter, de aangetroffen foto’s bleken weinig overeenkomst te vertonen met het huidige gebouw. Uit nader onderzoek bleek dan ook dat het koetshuis, waarin op dat moment een fabriek voor isolatiematerialen was gevestigd, in 1951 was afgebrand. Daarbij was alleen de aangebouwde koetsierswoning grotendeels gespaard gebleven. Uit historisch kaartmateriaal bleek dat het oorspronkelijke forse bouwvolume een kleine aanbouw had, waarin de huidige vorm van het gebouw kon worden herkend. De nog altijd gebruikte term “Koetshuis” bleek dan ook niet meer geheel terecht. Van den Berg Architecten B.V. zal voor dit gebouw een renovatieplan opstellen.

Project:Koetshuis Hydepark
Locatie: Doorn
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Waardestellend bouwhistorisch onderzoek brug, Itteren

Begin april 2017 kreeg het Monumenten Advies Bureau van Rijkswaterstaat Zuid Nederland de opdracht om de reeds enige tijd in matige staat van onderhoud verkerende brug Itteren te onderzoeken en hiervan een waardenstellend bouwhistorisch onderzoek samen te stellen.
De brug Itteren over het Julianakanaal dateert uit de vroege jaren 30 en is samen met drie andere, er noordelijk van gelegen bruggen van (Bunde, Geulle en Obbicht) behouden gebleven en van belang als vroege voorbeelden van vaste bruggen waarbij in het brugdek en de aanbruggen een staal- en betonconstructie is toegepast.
Omdat aan de brug cultuurhistorische waarde is toegekend (de brug is een Rijksmonument en derhalve binnen het eigen cultuurhistorische onderzoek van kunstwerken van Rijkswaterstaat aangemerkt als een “Rood kunstwerk” ofwel een cultuurhistorisch zeer waardevol kunstwerk) hanteert Rijkswaterstaat het beleid dat bij renovatie of aanpassing de brug niet zonder een op basis van gedegen onderzoek en documentatie samengestelde waardenstelling en advies aangepakt mag worden.
Het Monumenten Advies Bureau heeft met deze rapportage meer inzicht verschaft in de waarde en betekenis voor het beeld van de omgeving van deze historische brug. De hier uit voort gekomen resultaten en adviezen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van plannen voor de renovatie van de brug Itteren.

Project:Waardestellend bouwhistorisch onderzoek brug
Locatie: Itteren
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

bouwhistorische verkenning met waardenstelling warenhuis V&D, Haarlem

In september 2017 kreeg het Monumenten Advies Bureau via Arcadis Nederland B.V. van CallisonRTKL de opdracht voor het uitvoeren van een waardestellend bouwhistorisch onderzoek van het interieur van het als Rijksmonument beschermde warenhuis van het voormalige concern Vroom & Dreesmann (V&D) dat eind 2015 failliet ging waarna het complex leeg kwam te staan. Thans is het warenhuisconcern Hudson’s Bay van plan om het gebouw te betrekken en hiervoor plannen te maken voor een nieuwe inrichting.
 
Op verzoek van de gemeente Haarlem, afdeling erfgoed, is een opdracht geformuleerd om te onderzoeken wat er in het gebouw nog voorhanden is van oorspronkelijke elementen en afwerkingen en wat daar de waarde van is. Met deze informatie kan de gemeente nog kaders stellen voor het plan en kan bij herstel weer gekeken worden of de oorspronkelijke allure deels kan worden hersteld.

Het onderzoek heeft het karakter van een bouwhistorische verkenning. Het gebouw is zowel in- als uitwendig bekeken en gedocumenteerd, waarbij de nadruk lag op het interieur en waardoor een goede indruk kon worden gekregen van de oorspronkelijke opzet en latere wijzigingen aan het gebouw. Daarnaast vond er aanvullend literatuur- en bronnenonderzoek plaats. Dit gebeurde aan de
hand van relevante literatuur en websites, maar ook door het inzien van bouwtekeningen en ander archiefmateriaal. Dit materiaal is onder andere verzameld bij het Noord-Hollands archief en het bouwarchief van de gemeente Haarlem. In november 2017 is gestart met de ontmanteling van het interieur en de inrichting voor de nieuwe gebruiker. Onderdeel van de opdracht vormde een aanvullende documentatie van bij de ontmanteling in het zicht gekomen onderdelen. 


Project:bouwhistorische verkenning met waardenstelling warenhuis V&D
Locatie: Haarlem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische documentatie in het kader van Dijkteruglegging Lent, Lent

Bij Lent wordt de bestaande dijk landinwaarts verplaatst en een geul aangelegd. Deze ingreep verruimt de vernauwing in de Waalbocht tussen Nijmegen en Lent waardoor de rivier bij hoogwater beter doorstroomt. 

Omdat de nieuwe nevengeul is geprojecteerd door het zuidelijke deel van Lent, moge duidelijk zijn, dat bij de realisatie daarvan onvermijdelijk ook cultuurhistorische waarden in het geding komen. Deze nevengeul doorsnijdt immers structuren, die
al eeuwenoud zijn en voor de nieuwe nevengeul zullen in dit gebied ongeveer vijftig bestaande woningen moeten worden gesloopt, waaronder een aantal panden dat cultuurhistorische waarden in zich herbergt. Deze cultuurhistorisch waardevolle panden bevinden zich aan de Griftdijk Zuid, de Oosterhoutsedijk en de Bemmelsedijk. In opdracht van de gemeente Nijmegen werkt het MAB aan de bouwhistorische documentatie van deze cultuurhistorisch waardevolle gebouwen om zodoende deze objecten nog één maal als historische bron te kunnen laten “spreken”. Thans staan de panden aan de Oosterhoutsedijk 22 en 42 aan de vooravond van sloop.

De Dijkteruglegging en aanleg van een nevengeul bij Lent maakt deel uit van even groot, van Rijkswege opgezet programma onder de naam ‘Ruimte voor de rivieren’, waarbij om adequaat in te kunnen spelen op klimaatsveranderingen, die veel kunnen gaan vergen van de waterbergingscapaciteit van onze rivieren, er voor gezorgd wordt, dat de rivieren in hun geheel meer ruimte krijgen voor
het bergen en afvoeren van grote hoeveelheden water, zonder dat dit tot gevaarlijke situaties leidt voor de gebieden waar de rivieren door heen lopen. 


Project:Bouwhistorische documentatie in het kader van Dijkteruglegging Lent
Locatie: Lent
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek historische bruggen A27, 

In de periode april - augustus 2018 voert het MAB in opdracht van Rijkswaterstaat cultuur- en bouwhistorisch onderzoek uit naar vier historische bruggen op de route A27. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de realisatie van het RWS-project Verbreding A27 Houten-Hooipolder vanaf 2022. De bruggen zijn aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol, maar zijn niet beschermd als monument. Het gaat om de Keizersveerbrug, de Merwedebrug, de Houtensebrug en de Hagesteinsebrug. 

De onderzoeksresultaten zullen Rijkswaterstaat inzicht bieden in de cultuurhistorische waarden van de objecten en zal input verschaffen voor en ondersteunend zijn in het algehele toekomstige (cultuurhistorisch) verantwoord regulier beheer en onderhoud van de bruggen. Verder vormen de rapportages een noodzakelijke onderbouwing (toetsingskader) bij de aanvraag van een eventuele omgevingsvergunning. Door de bruggen te onderzoeken en te documenteren in de huidige staat en door het afzetten van deze gegevens tegen de uit onderzoek van de archieven verkregen gegevens wordt duidelijk wat de ontstaan- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze bruggen is. Het onderzoek zal met name duidelijk maken in hoeverre onderdelen van de bruggen nog in de oorspronkelijke staat verkeren en welke wijzigingen wanneer plaats hebben gevonden. In de verschillende rapporten is in de conclusie ook een advies opgenomen voor beheer en onderhoud, vervanging en renovatie. 

Project:Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek historische bruggen A27
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische documentatie Eerste Arnhemse Passement- en Bandfabriek, Arnhem

In 1862 wordt door de heer A. van der Pot een firma opgericht die zich richtte op de fabricage van passement- en bandwerken. In een klein pandje aan de Wielakkerstraat te Arnhem begon hij met enkele handweefgetouwen met het vervaardigen van passementen voor bijvoorbeeld kostuums van hoogwaardigheidsbekleders. Het ging om decoratief borduurwerk of kantkloswerk in de vorm van belegsels, borduursels, stressen of garnering. Deze werden behalve op kleding, ook gemaakt ter decoratie van lampenkappen, kleden of gordijnen. Vanwege toenemende industrialisatie en mechanisatie van het productieproces ontstond de behoefte aan een grotere en meer geschikte locatie. In 1894 betrok de firma Van der Pot dan ook een nieuwe fabriek aan de Boulevard. Voor dit pand is nu een verbouwingsplan ontwikkeld, dat voorzien in de transformatie tot een aantal woningen. Dit zal plaatsvinden met inpassing van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke structuren en interieurelementen. Op de begane grond zijn nog oude structuren zichtbaar die terug gaan  naar de tijd van de Passement- en Bandfabriek. In de woningen boven het fabrieksgedeelte zijn sporen van de vroegere interieurafwerkingen behouden gebleven, zoals stucplafonds, vaste kasten, trappen en houten paneeldeuren. Een deel hiervan zal mogelijk niet in het verbouwplan kunnen worden behouden of uit het zicht verdwijnen. Het pand heeft geen beschermde status. De gemeente Arnhem heeft evenwel besloten het complex te laten documenteren in een bouwhistorische documentatie. Hiervoor heeft het Monumenten Advies Bureau een verkennend en documenterend onderzoek uitgevoerd.

Project:Bouwhistorische documentatie Eerste Arnhemse Passement- en Bandfabriek
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning met waardenstelling Presickhaeffs Huys, Arnhem

In 2018 kreeg het Monumenten Advies Bureau van Clafis ingenieurs de opdracht voor het uitvoeren van een waardestellende bouwhistorische verkenning van het Presickhaeffs Huys aan de Kerkstraat 19 te Arnhem.

Het Monumenten Advies Bureau heeft eerder voor dit middeleeuwse pand de geactualiseerde redengevende beschrijving opgesteld en in 2006 geassisteerd bij het dendrochronologische onderzoek van de kapconstructies, uitgevoerd door ir. G. Berends en prof. D.J. de Vries van de RCE in samenwerking met stichting RING die de monsters heeft gedateerd. G. Korenberg van het Monumenten Advies Bureau heeft de kap van de oudste vleugel toen opgemeten en getekend.

Ter voorbereiding en voor toetsing van de huidige plannen is door het MAB een waardestellend onderzoek uitgevoerd waarvoor op 7 maart 2018 een opname van interieur en exterieur plaats heeft gevonden.
In het rapport worden eerst beschikbare historische bronnen behandeld. Het betreft gegevens uit eerder onderzoek, archieven, bouwdossiers, literatuur en historisch kaartmateriaal. Aan de hand van deze gegevens wordt op hoofdlijnen de bouwgeschiedenis geschetst. In hoofdstuk drie wordt vervolgens een beschrijving van het volledige pand in de huidige verschijningsvorm gegeven. Tevens worden daarbij eventuele bouwhistorische bijzonderheden aangegeven of worden koppelingen gemaakt met eerder behandelde historische bronnen. Hoofdstuk vier geeft een beknopte conclusie ten aanzien van de historische ontwikkeling en de huidige verschijningsvorm. Dit vormt de basis voor de in hoofdstuk vijf weergegeven waardenbepaling. Deze getrapte historische waarden worden tevens weergegeven op de als bijlage achterin het rapport opgenomen waardenkaarten.

Project:Bouwhistorische verkenning met waardenstelling Presickhaeffs Huys
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

BHO Hogebrug, Koninginnebrug en Parksluiscomplex, Rotterdam

In oktober en november 2012 voert het Monumenten Advies Bureau in opdracht van de gemeente Rotterdam een bouwhistorisch onderzoek met waardenbepaling uit voor drie objecten in Rotterdam, namelijk de Hogebrug, de Koninginnebrug en het Parksluiscomplex.
Een bouwhistorische opname levert als vooronderzoek in de regel veel bruikbare informatie op. Binnen dit onderzoek worden de constructie en de gebouwde elementen uitvoerig beschreven en gedateerd op basis van de zichtbare gegevens en worden bijzondere elementen gedocumenteerd. Voorts wordt een heldere waardenstelling vervaardigd op schrift en kaart die duidelijk maakt welke onderdelen van de constructie waardevol zijn en derhalve behouden zouden moeten worden. Dit kan ook fungeren als een belangrijk document bij de plantoetsing door gemeente en monumentencommissie.

Project:BHO Hogebrug, Koninginnebrug en Parksluiscomplex
Locatie: Rotterdam
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek Maastunneltraverse, Rotterdam

In vervolg op het reeds uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek van de Maastunnel met de bijbehorende gebouwen in Rotterdam is in februari gestart met het bouwhistorisch onderzoek naar de Maastunneltraverse: het Statenweg viaduct, de traverse 's-Gravendijkwal, de viaducten onder de Mathenesserlaan en Binnenweg, viaducten onder het Drooglever Fortuinplein en de viaducten onder het Maastunnelplein zullen nader bekeken worden.

De Maastunneltraverse in Rotterdam is de oudste stadsautoweg van Nederland. De traverse is samen met de Maastunnel in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw aangelegd en vormt de verbinding van het Kleinpolderplein via de Maastunnel naar de Rijksweg 16 in IJsselmonde. Het vormde de belangrijkste interlokale verbinding tussen noord en zuid. In 1965 werd de Van Brienenoordbrug geopend en in 1973 kwam de verbinding tussen de A13 en de A16 via het Terbregseplein tot stand. Daardoor heeft de Maastunneltraverse tegenwoordig voornamelijk nog een regionale functie.


Project:Bouwhistorisch onderzoek Maastunneltraverse
Locatie: Rotterdam
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouw- en cultuurhistorische verkenning met waardestelling TAC gebouw / voormalige PHILIPS kantoor, Eindhoven

In mei 2017 kreeg het Monumenten Advies Bureau opdracht van de Gemeente Eindhoven, sector Ruimtelijke Expertise om een bouw- en cultuurhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren van het voormalige Philips kantoorgebouw aan de Gagelstraat 6-8 te Eindhoven.
 
Nadat dit gebouw in 1992 door Philips werd afgestoten werd dit door de Gemeente Eindhoven aangekocht. Hierna heeft het gebouw van 1995 tot 2003 als tijdelijke vestiging van het Van Abbemuseum gefungeerd en sindsdien is Temporary Art Centre in het gebouw gehuisvest. Het gebouw, dat geen beschermde status heeft, ligt binnen het project gebiedsontwikkeling Emmasingelkwadrant. Het projectgebied omvat globaal het gebied tussen de Emmasingel en het Philipsstradion, het vroegere fabrieksterrein van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek. Het Monumenten Advies Bureau is gevraagd om een objectief beeld te geven van het gebouw en hierin aanwezige cultuurhistorische waarden.

Het onderzoeken en documenteren van gebouwen waarvan de toekomst nog niet volledig zeker is, is in ieder geval aan te bevelen, enerzijds om duidelijk te krijgen of de betekenis ervan voor de stad een inspanning tot behoud en herbestemming rechtvaardigt en anderzijds omdat ook in het geval sloop uiteindelijk de enige optie blijkt, de historie en betekenis van het gebouw in ieder geval is vastgelegd en het gebouw in zijn laatste gedaante is gedocumenteerd

Project:Bouw- en cultuurhistorische verkenning met waardestelling TAC gebouw / voormalige PHILIPS kantoor
Locatie: Eindhoven
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bijzondere projecten in het NOMA, Arnhem

In 2010 heeft het MAB voorafgaand aan, en tijdens de demontage van een uit Noorwegen afkomstige woning een volledige documentatie uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Deze in Raamsdonksveer gesitueerde houten woning was in 1953 door de Noorse regering en het Noorse Rode Kruis geschonken als vervangende woonruimte voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Inmiddels is de herbouw op het museumterrein in Arnhem bijna afgerond en zal de woning op 15 april officieel worden geopend door de Noorse ambassadeur. Ook tijdens de herbouw heeft het MAB nog een advies uitgebracht ten aanzien van de omgang met de nog aanwezige wandafwerkingen. Een ander opvallend object van het Openluchtmuseum, waarbij het MAB betrokken is geweest, is een uit Rotterdam afkomstige jaknikker. Deze jaknikker is tot voor kort in gebruik geweest bij de NAM en als allerlaatste jaknikker in Nederland uit productie genomen op 2 oktober 2013. Direct na het beëindigen van de productie is de situatie ter plekke tijdens de demontage gedocumenteerd. Daarbij is ook advies uitgebracht ten aanzien van de omgang met de jaknikker en de wijze waarop de jaknikker in het Openluchtmuseum gepresenteerd zou kunnen worden. Inmiddels is de opbouw door de NAM in volle gang en zal de jaknikker in mei weer in werking worden gezet.

Project:Bijzondere projecten in het NOMA
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Onderzoek historische stations, Deventer, Soest, Dalfsen en Nunspeet

Nederland bezit een groot aantal karakteristieke historische stationsgebouwen. De 50 cultuurhistorisch meest waardevolle zijn opgenomen in "De Collectie" van de Nederlandse Spoorwegen. In een grootschalig onderzoeksproject wordt cultuurhistorisch onderzoek gedaan door verschillende bouwhistorische bureaus. Monumenten Advies Bureau neemt het "cluster 1900" voor zijn rekening, met de stations van Deventer, Soest, Dalfsen en Nunspeet. Deze zijn ontstaan in de tijd van nieuwe technische en esthetische ontwikkelingen en tendensen in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.
Nieuwe vormen en materialen deden hun intrede, historische bouwstijlen raakten uit de mode. Verschillende stationsgebouwen in het cluster vertonen verwantschap met de contemporaine villa- en landhuisarchitectuur. Aan het cultuurhistorisch onderzoek is ook een waardestelling gekoppeld, die zich richt op kwaliteiten en knelpunten. In november 2012 is de aftrap gemaakt met het station in Deventer. In het voorjaar van 2013 worden de stations van Nunspeet en Dalfsen onderzocht.

Project:Onderzoek historische stations
Locatie: Deventer, Soest, Dalfsen en Nunspeet
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

BHO voormalige RK Weeshuis op de Hessenberg, Nijmegen

In december 2013 is door het Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen aanvullend onderzoek gedaan naar de bouwhistorie van het voormalige RK weeshuiscomplex op de Hessenberg aan de rand van het middeleeuwse centrum. Bij het onderzoek stond behalve nader onderzoek van de gehele bouwhistorie met name het onderzoek en de verdere documentatie van het oudste bouwdeel van het complex centraal. De verschillende bouwdelen dateren respectievelijk uit de tweede helft 15de-/16de en 17de eeuw (fraaie gebeeldhouwde poort en overwelfde doorgang uit de jaren '30 van de 17de eeuw) en twee vleugels uit de 19de eeuw van stadsarchitect Pieter van der Kemp.  Ingrijpende "restauraties" van 1936 en 1956 beroofden het complex grotendeels van zijn oude balklagen en kapconstructies. In het oudste bouwdeel bleef één oude moerbalk bewaard, die gelukkig wel gedateerd kon worden. Uit dendrochronologisch onderzoek bleek dat het hout is gekapt in de winter van 1335, waarmee het huis exact een jaar ouder is dan het stadskasteel van Johan Moliart achter de Burchtstraat/Hoogstraat.

Project:BHO voormalige RK Weeshuis op de Hessenberg
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning Oldengaerde, Dwingeloo

In opdracht van Het Drentse Landschap heeft het MAB in juli 2015 een bouwhistorische verkenning gemaakt van zowel het hoofdhuis, als het bouwhuis en de voormalige daglonerswoning van Havezathe Oldengaerde te Dwingeloo. De rapportages met waardenstelling dienen als inspiratie- en toetsingsdocument voor toekomstige ontwikkelingen. 

Het oude huis van Oldengaerde is het imposante middelpunt van het gelijknamige landgoed nabij het dorp Dwingeloo. In zijn huidige gedaante is het huis het resultaat van enkele ingrijpende verbouwingen in de 18e en 19e eeuw, van een in oorsprong veel ouder gebouw. Het hoofdhuis is, net als het nabij gelegen bouwhuis en de daglonerswoning, een beschermd rijksmonument.

De rapportages beschrijven de huidige verschijningsvorm en gaan in op de gefaseerde bouwgeschiedenis van de drie objecten. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mutaties hebben plaats gevonden en welke onderdelen thans nog oorspronkelijk zijn en/of historische waarde bezitten. De getrapte waardenstellingen van exterieur, constructies en interieurelementen maken duidelijk welke onderdelen monumentwaarden bezitten en zoveel mogelijk in toekomstige transformaties en herstelplannen gehandhaafd dienen te blijven. 

Project:Bouwhistorische verkenning Oldengaerde
Locatie: Dwingeloo
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning Schoolgebouw, Groningen


Aan de noordkant van de binnenstad, op terrein van de voormalige vestingwerken, ligt aan de rand van de Hortusbuurt een in 1882 opgericht schoolgebouw. De school werd gebouwd in opdracht van de gemeente Groningen, waarschijnlijk naar ontwerp van stadsarchitect A. Schram de Jong, als openbare lagere school met twaalf klaslokalen, een school der tweede klasse, school XXII, later Thorbeckeschool genaamd. Het als gemeentelijk monument aangewezen gebouw is tegenwoordig anti-kraak bewoond.
Thans is voor het gebouw een herbestemmings- en wijzigingsplan in voorbereiding. Ter ondersteuning van dit plan is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht architectenbureau De Zwarte Hond te Groningen, een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd.

Project:Bouwhistorische verkenning Schoolgebouw
Locatie: Groningen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning en waardestelling voormalig stadhuis, Weert

In mei 2017 kreeg het Monumenten Advies Bureau opdracht van de Gemeente Weert om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren van het Museum Jacob van Horne, gevestigd in het voormalige Stadhuis aan de Markt in Weert.
 
Sinds 1982 is Museum Jacob van Horne in het uit de zestiende eeuw daterende voormalige Stadhuis gevestigd. Inmiddels bestaan er plannen voor de modernisering van de expositie van het museum. Hiervoor zijn ook aanpassingen aan het gebouw nodig. Om deze plannen te kunnen toetsen aan de in het gebouw aanwezige cultuurhistorische waarden is het van belang om een volledig beeld te verkrijgen van deze waarden middels een bouwhistorische verkenning.

Project:Bouwhistorische verkenning en waardestelling voormalig stadhuis
Locatie: Weert
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek en documentatie Jansstraat 31, Arnhem

Via ASN Automobielen kreeg het Monumenten Advies Bureau op 23 maart 2016 de opdracht voor het uitvoeren van een bouwhistorische documentatie en waardenstelling van het pand op perceel Jansstraat 31 te Arnhem. De werkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van een herbestemming van het pand en ingebruikname door nieuwe huurders.
Het pand op het perceel Jansstraat 31 kent een lange bouwgeschiedenis die terug gaat tot de veertiende eeuw. Het geheel onderkelderde voorhuis vormt het oudste deel en bezit nog de veertiende eeuwse kelder met tongewelven, balklagen en een achtergevel in de vorm van een trapgevel. In de late middeleeuwen, omstreeks eind vijftiende of zestiende eeuw wordt er aan het voorhuis een achterhuis gebouwd. Dit achterhuis wordt omstreeks derde of vierde kwart negentiende eeuw of eerste kwart twintigste eeuw verbouwd tot het huidige achterhuis. De afmetingen van het laat middeleeuwse achterhuis worden wel zo goed als overgenomen, met uitzondering van de hoogte van het dak. Deze is nu lager dan voorheen.
In de loop van de twintigste eeuw, vooral tijdens verbouwingen in 1961, wordt de huidige vorm van de bouwmassa bereikt. Deze komt tot stand door het uitbreiden en overkappen van een binnenplaats aan de noordzijde van het achterhuis.
Van de gebruiksgeschiedenis is bekend dat er vanaf ca. 1910 een slagerij was gevestigd. Dit is in het pand tot uitdrukking gekomen in de aanwezigheid van bijvoorbeeld een rokerij in de kelder.
Het voor- en achterhuis zijn een waardevol voorbeeld van de ontwikkeling van woonhuisarchitectuur in de historische binnenstad van Arnhem door de eeuwen heen. Daarnaast zijn er nog belangrijke historische waarden in het pand bewaard gebleven. Met name de hoofdvorm, kelders, constructies van de vloeren en dak en detaillering van het exterieur hebben een hoge waarde.

Project:Bouwhistorisch onderzoek en documentatie Jansstraat 31
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning Stadsschouwburg, Groningen

De bouw van de Stadsschouwburg in Groningen in 1881-1883 was destijds een belangrijke uiting van de zelfbewuste, snel groeiende stad. Sinds de opening in 1883 was het gebouw, een ontwerp van de architecten F.W. van Gendt en H.P. Vogel, het middelpunt van het culturele leven van de stad. In het ruim 130-jarige bestaan van deze ‘Grande Dame” is het gebouw vaak aangepast, uitgebreid en gerenoveerd, noodzakelijke ingrepen om het voortbestaan van het unieke theater zeker te stellen.
Ook nu weer staat de Stadsschouwburg aan de vooravond van een flinke opknapbeurt. Niet alleen is bouwkundig herstel van vooral het exterieur nodig, ook zal het interieur worden aangepakt. De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB) wil in 2015 de stoelen in de grote theaterzaal vervangen en verbeteren, waarbij de focus ligt op verbetering van de zichtlijnen en daarmee de beleving van de theatervoorstellingen. De renovatie vraagt om een aantal bouwkundige aanpassingen, die mogelijk ook een wijziging van de monumentale bouwsubstantie betreffen. De bouwhistorische analyse en de waardenstelling van het MAB dienen als input voor en ter toetsing van de planvorming. Naast een globale analyse en waardering van het totale gebouw zoomt het onderzoek vooral in op het ontwerp, de oorspronkelijke verschijningsvorm en de ontwikkelingsgeschiedenis van de theaterzaal. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mutaties hebben plaats gevonden en welke onderdelen nu nog origineel zijn en/of historische waarde bezitten.

Project:Bouwhistorische verkenning Stadsschouwburg
Locatie: Groningen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Cultuur- en bouwhistorische verkenning Stationspostgebouw, Den Haag


Het Stationspostgebouw op de kruising van de Rijswijkseweg en Waldorpstraat is een groot T-vormig gebouw met een hoogste punt van ongeveer 45 meter. Het is gebouwd in 1949 door Rijksbouwmeester Kees Bremer. Het gebouw heeft decennia lang een dubbele functie gehad, waarbij een deel van het gebouw dienst deed als postkantoor en een ander deel werd gebruikt voor de verwerking van allerlei vormen van post.
In de periode tussen 1987 en 1991 is het gebouw zowel uit- als inwendig grondig verbouwd, waarbij het huidige uiterlijk van het gebouw tot stand is gekomen.
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein en de herbestemming van het voormalige Stationspostgebouw is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht van Braaksma en Roos Architectenbureau, een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd.

Project:Cultuur- en bouwhistorische verkenning Stationspostgebouw
Locatie: Den Haag
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Onderzoek Deltawerken, Stellendam

In opdracht van Antea Group is voor Rijkswaterstaat - Programma’s, Projecten en Onderhoud in de zomer van 2014 een waardenstellend bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Haringvlietspuisluizen in Stellendam, een waterstaatkundig complex dat vanaf de late jaren 50 is ontwikkeld als onderdeel van de imposante Deltawerken. Het onderzoek is nodig om de monumentale waarden van het complex nauwkeurig te definiëren met het oog op de geplande onderhoudswerkzaamheden en de te verwachten monumentstatus. Begin 2014 is immers de procedure gestart voor de aanwijzing als beschermd rijksmonument. 
Het onderzoek is inmiddels onderdeel van een lange reeks bouwhistorische analyses en waardenstellingen van het Nederlands waterstaatkundig erfgoed door het MAB. Al eerder onderzochten de Hollandse IJsselkering en de Algerabrug in Capelle aan de IJssel, de Koninginnesluis in Vreeswijk, de Overeindsebrug in Nieuwegein, de Hefbrug, de Hoge Brug, de Regentessebrug, de Koninginnebrug en de Parksluizen, alle in Rotterdam.


Project:Onderzoek Deltawerken
Locatie: Stellendam
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling Maastunnelcomplex, Rotterdam

Het gehele Maastunnelcomplex en de tunneltraverse in Rotterdam zijn aangemerkt als Rijksmonument. Hoewel de definitieve aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden geldt al wel de voorbescherming volgens de Monumentenwet, artikel 5.  
Aanleiding voor het opstellen van een bouwhistorisch onderzoek met waardenbepaling in 2010 is een groot aantal op handen zijnde aanpassingen aan de Maastunnel die voor 2014 moeten worden uitgevoerd. Deze aanpassingen komen grotendeels voort uit wet- en regelgeving betreffende veiligheids- en milieueisen en moeten worden uitgevoerd om de tunnel zijn huidige functionaliteit te laten behouden.  
Het bouwhistorisch onderzoek geeft duidelijkheid over de monumentale waarde van elk onderdeel van het complex. De functionele aanpassingen kunnen zo via een gefundeerde afweging worden afgestemd op het zoveel mogelijk behoud van de monumentaliteit.

Project:bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling Maastunnelcomplex
Locatie: Rotterdam
Werkzaamheden:Onderzoek en advisering.
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning met waardenstelling Chateau Heel, 

Over de ouderdom en het ontstaan van het kasteel in Heel zijn veel onduidelijkheden. De vroegste archiefbronnen stammen uit de
dertiende eeuw, maar geven geen informatie over de aanwezigheid van een kasteel of andere vorm van bebouwing. De vroegste afbeeldingen van het kasteel in Heel stammen uit de achttiende eeuw. Op deze afbeeldingen is een ommuurd terrein zichtbaar inclusief hoektorens en een brede slotgracht. Naar het einde van de negentiende eeuw wordt er aan de oostzijde van de kasteeltoren nog een nieuwe vleugel gebouwd. Tussen 1880 en 1935 volgen er nog vele andere uitbreidingen ten behoeve van het toen in het complex gevestigde klooster en wordt de slotgracht gedempt.

Nadat gebouwen in 2002 zijn verlaten door zorginstelling Sint Anna is het complex niet meer in gebruik. Thans is voor dit complex een herbestemmings- en wijzigingsplan in voorbereiding. Ter ondersteuning van dit plan is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht van Kasteel B.V. , een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd.

De bouwhistorische verkenning en de waardenstelling van het exterieur en het interieur dienen als input voor en ter toetsing van de planvorming. Het betreft een verkennende analyse en waardering van het interieur en exterieur van het totale complex en de directe omgeving. Het rapport beschrijft de huidige verschijningsvorm en gaat in op de gefaseerde bouwgeschiedenis. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mutaties hebben plaats gevonden en welke onderdelen thans nog oorspronkelijk zijn en/of historische waarde bezitten. De getrapte waardenstellingen van exterieur, constructies en interieurelementen maken duidelijk welke onderdelen monumentwaarden bezitten en zoveel mogelijk in toekomstige transformaties en herstelplannen gehandhaafd dienen te blijven.


Project:Bouwhistorische verkenning met waardenstelling Chateau Heel
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische Waardenkaart , Leiden

Veel oude gebouwen in Leiden zijn vanwege hun grote cultuurhistorische waarde en beeldwaarde thans beschermd als Rijksmonument of Gemeentelijk Monument. Daarnaast zijn er echter ook veel panden die eveneens waardevolle historische onderdelen herbergen, maar waarvan dat aan de buitenzijde veelal niet goed is te zien doordat het exterieur is verbouwd. Om van de mogelijke historische waarde van die panden een overzicht te krijgen, heeft de gemeente Leiden het MAB gevraagd een Bouwhistorische Waardenkaart te maken. Het doel hiervan is onder andere om bij de aanvraag van verbouwings- of sloopvergunningen reeds vooraf een indruk te hebben van de bouwkundig-historische waarden die in een pand te verwachten zijn. Hiermee kan voorkomen worden dat belangwekkende historische gegevens en bouwdelen ongemerkt en ongedocumenteerd verdwijnen. Ook wordt in de kaart onder andere zichtbaar in hoeverre de gebouwen in de binnenstad al zijn onderzocht en in welke delen van de binnenstad zich concentraties van waardevolle oude panden bevinden, of dat deze juist zijn verdwenen.
De waarderingsmethode van de kaart gaat primair uit van de reeds voorhanden zijnde bouwhistorische gegevens in het archief van de gemeente, secundair van de historische structuur van percelen en bouwmassa’s, en tertiair van aanwijzingen in het exterieur van de panden. Door het gebruik van deze methode geeft de kaart ook nauwkeurig inzicht in de historische component van de huidige verkavelings-structuur.

Project:Bouwhistorische Waardenkaart
Locatie: Leiden
Werkzaamheden:Onderzoek en advisering.
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

waardestellende bouwhistorische verkenning Berchmanianum, Nijmegen

Het Berchmanianum of Collegium Berchmanianum (rijksmonument) is een voormalig college en het verblijf van de Sociëteit van Jezus in de wijk Brakkenstein. Het werd gebouwd in 1929 naar ontwerp van de architecten Joseph Cuypers en Pierre Cuypers jr., de zoon en kleinzoon van de welbekende Pierre Cuypers. 
In 1942 werd het gebouw gevorderd door de nazi's. In september 1944 kwam het gebouw weer terug in handen van de jezuïeten, die daar bleven studeren. Dit duurde tot 1967, het het een tehuis werd voor bejaarde jezuïeten en mannen uit andere katholieke religieuze orden. 
Inmiddels is het pand in bezit van de Radboud Universiteit. Het gebouw zal gaan dienen als academiegebouw. In mei voert het MAB een waardestellende bouwhistorische verkenning uit naar het Berchmanianum te Nijmegen, in voorbereiding op deze werkzaamheden.Project:waardestellende bouwhistorische verkenning Berchmanianum
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek Broederenklooster, Zutphen

In Zutphen worden plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het complex van het Broederenklooster. Dit bestaat uit de middeleeuwse kloosterkerk, de haaks hierop staande voormalige dormitoriumvleugel, de aan de Rozengracht gelegen refter en het naoorlogse archiefgebouw met poort naar de kloostertuin aan de Rosmolensteeg. Het complex heeft een lange en complexe bouw- en gebruiksgeschiedenis, die terugreikt tot de tweede helft van de 13de eeuw. Rondom het complex bevinden zich zowel boven- als ondergrondse sporen die herinneren aan de vroegere context van het klooster.

Ten behoeve van de herontwikkeling van het Stedelijk Museum Zutphen en de openbare bibliotheek (die in het complex gevestigd zijn), met inbegrip van het museum Henriette Polak op één locatie, wordt onderzocht op welke wijze deze en enkele andere functies in een nieuw te ontwikkelen complex onderdak kunnen vinden. Daarbij is een uitbreiding in de vorm van nieuwbouw niet uitgesloten. Het project heeft als werknaam 'Broederenklooster'.

De planvorming wordt gevoed door de bouwhistorische verkenning die onlangs door het MAB is uitgevoerd als eerste stap in een gefaseerd bouwhistorisch onderzoek. Met het oog op het ontwikkelen van drie ontwerpstudies en, in een later stadium, het uitwerken van de voorkeursstudie tot een uitgewerkt bouwplan, dient inzicht te worden verkregen in de bouwhistorische ontwikkeling van het complex, inzicht in de waarden op het gebied van monumentaliteit en bouwhistorie, en kennis over de stedenbouwkundige ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende kernwaarden van het complex en de directe omgeving.

Project:Bouwhistorisch onderzoek Broederenklooster
Locatie: Zutphen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

bouwhistorische verkenning met waardenstelling Clarissenklooster St. Josephberg, Megen

Het clarissenklooster in Megen kent een lange geschiedenis die begint in 1720 met de schenking van een verlaten terrein door de heer van Megen. Dit terrein was ooit ontstaan door de bouw van het kasteel van Megen, waarbij een slotgracht werd aangelegd. De bebouwing op dit vierkante terrein, dat mogelijk al teruggaat tot een vroegste fase in de twaalfde eeuw, werd in 1581 door een brand grotendeels verwoest. In 1720 beginnen de Clarissen met de bouw van een nieuw klooster. Dit klooster zou binnen een aantal jaren in een carrévorm worden opgetrokken. Aan de westzijde werd in 1740 een kapel gebouwd. Bron van inkomsten voor de zusters was en is de hostiebakkerij, die in 1766 op het terrein werd gebouwd. Na onrustige tijden aan het einde van de achttiende en in de negentiende eeuw komt in 1896 het terrein definitief in handen van de zusters en wordt er een nieuw rectoraat en kapel gebouwd. Later zouden er nog uitbreidingen en verbouwingen volgen.   

De bouwhistorische verkenning en de waardenstelling van het exterieur en het interieur dienen als input voor en ter toetsing van de planvorming voor het klooster. Het betreft een verkennende analyse en waardering van het totale complex, interieur en exterieur en de directe omgeving van het klooster. Het rapport beschrijft de huidige verschijningsvorm en gaat in op de gefaseerde bouwgeschiedenis. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mutaties hebben plaats gevonden en welke onderdelen thans nog oorspronkelijk zijn en/of historische waarde bezitten. De getrapte waardenstellingen van exterieur, constructies en interieurelementen maken duidelijk welke onderdelen monumentwaarden bezitten en zoveel mogelijk in toekomstige transformaties en herstelplannen gehandhaafd dienen te blijven.


Project:bouwhistorische verkenning met waardenstelling Clarissenklooster St. Josephberg
Locatie: Megen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek Bijenkorf , Amsterdam, Rotterdam

In mei en juni 2012 heeft het Monumenten Advies Bureau in opdracht van De Bijenkorf een
bouwhistorische analyse met waardenbepaling uitgevoerd voor de Bijenkorf locaties Amsterdam en Rotterdam. De bouwhistorische analyses hebben ten aanzien van de complexen als totaal een globaal karakter. Er werd echter nader ingezoomd op specifieke onderdelen binnen de complexen, omdat daar op dit moment de aandacht naar uit gaat in de renovatiestudies.

Een inspirerende opdracht met als onderwerp twee bijzondere gebouwen: De Amsterdamse vestiging was het eerste grote warenhuis van Nederland en bovendien al voorzien van een zeer moderne constructie, namelijk een gewapend betonskelet. Het in 1956 gerealiseerde Rotterdamse filiaal, naar ontwerp van Marcel Breuer vormt het symbool van de wederopbouw van de stad Rotterdam.

Project:Bouwhistorisch onderzoek Bijenkorf
Locatie: Amsterdam, Rotterdam
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorisch onderzoek Markiezenhof, Bergen op Zoom

Het Markiezenhof is al eeuwenlang één van de belangrijkste gebouwen binnen de oude stadskern van Bergen op Zoom. De monumentale waarde van het gebouw is gelegen in de omvang en het ontwerp van het complex en de overgeleverde gaafheid van het geheel. Daarnaast is het gebouw een zeer belangrijk onderdeel van de bekende architectenfamilie Keldermans uit Mechelen. Deze familie van werklieden en architecten hebben in de periode van de vijftiende en zestiende eeuw een onmiskenbare stempel gedrukt op de architectuur in de Nederlanden. De waarden die het complex bezit zijn opgemerkt tijdens het opstellen van de eerste Rijksmonumentenlijst in 1966
waarop het complex geplaatst is. Het nationale belang van het Markiezenhof is in 1990 nogmaals benadrukt door de plaatsing op de lijst van 100 top monumenten van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

Ter ondersteuning van het aanpassingsplan voor dit gebouw is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht van gemeente Bergen op Zoom, een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd. Het bouwhistorische onderzoek is net als het plan gefaseerd uitgewerkt. De bouwhistorische verkenning en de waardenstelling (exterieur en interieur) dienen als input voor- en ter toetsing van de planvorming. Het betreft een verkennende analyse en waardering van de verschillende vleugels, inclusief interieur en exterieur en de directe omgeving van het Markiezenhof. Het rapport beschrijft de huidige verschijningsvorm en gaat in op de gefaseerde  bouwgeschiedenis. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mutaties hebben plaats gevonden en welke onderdelen thans nog oorspronkelijk zijn en/of historische waarde bezitten. De getrapte waardenstellingen van exterieur, constructies en interieurelementen maken duidelijk welke onderdelen monumentwaarden bezitten en zoveel mogelijk in toekomstige transformaties en herstelplannen gehandhaafd dienen te blijven.Project:Bouwhistorisch onderzoek Markiezenhof
Locatie: Bergen op Zoom
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische analyse met waardenbepaling De Fundatie , Zwolle

Het museum De Fundatie heeft na eerdere renovaties en aanpassingen bij ingebruikname van het gebouw in 2005 thans het voornemen om het gebouw uit te breiden en zo de mogelijkheden tot exploitatie te verruimen. Hiervoor is door het museum het architectenbureau Bierman/Henket uit Esch uitgenodigd om haar visie op de mogelijkheden tot uitbreiding te geven. Nadat de plannen in begin 2011 concreter werden en het project verder door de gemeente is opgepakt, is vanuit de monumentencommissie de wens geuit om ook een waardestellend bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. Deze opdracht werd eind januari 2011 gegeven aan het Monumenten Advies Bureau en omvatte het uitvoeren van een bouw- en architectuurhistorische analyse en het samenstellen van een monumentale waardenbepaling. In de opdracht stond de waardenbepaling van het exterieur en interieur centraal, maar moest tevens worden gekeken naar eventuele gevolgen voor deze waarden door de voorgestelde ingrepen.

Project:Bouwhistorische analyse met waardenbepaling De Fundatie
Locatie: Zwolle
Werkzaamheden:Het uitvoeren van een bouw- en architectuurhistorische analyse en het samenstellen van een monumentale waardenbepaling
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning Gemeentemuseum Arnhem, Arnhem

Het complex ontstond in 1873 als nieuwe huisvesting van de oude Buitensociëteit. Het werd ontworpen door C. Outshoorn in classicistische stijl. Sinds 1920 is er het Gemeentemuseum gevestigd en vonden enkele uitbreidingen plaats, zoals de westvleugel naar ontwerp van F. Eschauzier (1956) en de oostvleugel uit 1999, door architect H-J. Henket. Nu wordt gewerkt aan een omvangrijk transformatieplan, dat voorziet in een gedeeltelijke nieuwbouw en verhoging van het kwaliteitsniveau van de oudbouw, op het gebied van expositie, depotopslag en logistiek. Vooruitlopend op de planvorming is door het MAB een bouwhistorische verkenning uitgevoerd, die inzicht geeft in de ingewikkelde bouwgeschiedenis en de cultuurhistorische waarden.

Project:Bouwhistorische verkenning Gemeentemuseum Arnhem
Locatie: Arnhem
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Kapucijnenklooster, Velp

In juli 2015 kreeg het Monumenten Advies Bureau via de Nederlandse Provincie van de paters Kapucijnen de opdracht voor een waardestellend bouwhistorisch onderzoek van het klooster Emmaus in Velp. Het eeuwenoude klooster ligt uitermate schilderachtig aan de rand van het beschermde dorpsgezicht van Velp (bij Grave). 

Het complex omvat onder meer een klassiek opgezet kloostercomplex met kapel en drie vleugels in carré gegroepeerd rond een pandhof gebouwd tussen 1718 en 1733. Voorts een grotendeels uit 1718 daterend werkhuis met voormalige bakkerij en brouwerij, een zeventiende-eeuws pesthuisje en het negentiende-eeuwse Clarahuis met oudere slotpoort.
Momenteel is het complex nog in gebruik bij enkele mensen die volgens de geest van Franciscus in het klooster leven en gasten ontvangen.  Omdat deze formule waarschijnlijk geen toekomstperspectief biedt, is besloten om over te gaan tot afstoting van het complex, waardoor gezocht moet worden naar een nieuwe eigenaar en bestemming.    
Door de uitvoering van een bouwhistorisch onderzoek wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijk aanwezige monumentale waarden in zowel algemene zin als op detailniveau (getrapte waardenstelling). Hierdoor wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de wellicht in de nabije toekomst te verrichten ingrepen in dit rijksbeschermde kloostercomplex. Het bouwhistorisch onderzoek richt zich op het exterieur en interieur van de historische gebouwen en elementen van de tuin. 

Project:Kapucijnenklooster
Locatie: Velp
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Bouwhistorische verkenning evangelisatiegebouw Tweede Oude Heselaan, Nijmegen

Het voormalige evangelisatiegebouw Bethel met dienstwoning uit 1897 (gemeentelijk monument) ligt aan de zuidoostelijke zijde van de weg van Nijmegen naar Hees, nu de Tweede Oude Heselaan en destijds genaamd de Heesche Laan. In zijn huidige gedaante is het complex het resultaat van een reeks ingrepen uit verschillende periodes, met name in de naoorlogse periode na de overdracht aan de katholieke kerk is vooral in het interieur veel gemoderniseerd. Het schooltje is bij de bouw van de kerk achter het huidige complex in de jaren 50 sterk ingekort. Het evangelisatiegebouw met woning werd in 1988 aangewezen als gemeentelijk monument.
Thans is voor het complex een herbestemmings- en wijzigingsplan in voorbereiding. Ter ondersteuning van dit plan is door Monumenten Advies Bureau, in opdracht van de nieuwe eigenaar een bouwhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd.

Project:Bouwhistorische verkenning evangelisatiegebouw Tweede Oude Heselaan
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl