Beleid projecten

Hieronder een kleine greep uit onze Beleid projecten

Cultuurhistorische waardenkaarten, Landelijk

Veel Nederlandse gemeenten beschikken inmiddels over een cultuurhistorische waardenkaart. Zo’n kaart laat zien waar cultuurhistorische waarden voorkomen of zijn te verwachten. Het kan dan gaan om aardkundige, archeologische, historisch-geografische, historisch-bouwkundige, stedenbouwkundige en andere waarden.

De cultuurhistorische waardenkaart wordt gemaakt voor het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en voor het formuleren van erfgoedbeleid. Ook is het een belangrijke onderlegger voor de planologische borging in bestemmingsplannen en kan de kaart dienen als inspiratie voor stedenbouwkundig en landschap-architectonisch ontwerp.
Ook toeristisch-recreatieve en lokaalhistorische onderzoeksprojecten vinden veel informatie in de waardenkaart, die zo is ingericht, dat allerlei informatieve kaartbeelden kunnen worden getoond. 

Het Monumenten Advies Bureau heeft meegewerkt aan de waardenkaarten van Coevorden (samen met ADC Heritage), Leiden, Nieuwegein, Vianen en Geldermalsen (samen met RAAP Archeologisch Adviesbureau). Ook verleenden we assistentie bij het maken van de kaarten van de gemeente Nijmegen en Deventer. Op dit moment zijn de kaarten voor de gemeenten Aa en Hunze en Putten in de maak. Voor de gemeente Schijndel wordt een update van een eerder gemaakte Cultuurhistorische waardekaart voorbereid.


Project:Cultuurhistorische waardenkaarten
Locatie: Landelijk
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorie in kaart: op weg naar nieuw erfgoedbeleid, 

In maart 2018 is gestart met de werkzaamheden voor de vijftiende cultuurhistorische waardenkaart, die het MAB in de afgelopen jaren mede heeft vervaardigd. Dit keer is het de gemeente Baarn, waar het bijzondere erfgoed wordt geïnventariseerd en in kaart gebracht.
Veel Nederlandse gemeenten hebben inmiddels een cultuurhistorische informatie– of waardenkaart (CHWK). Zo’n kaart laat zien waar cultuurhistorische waarden voorkomen of zijn te verwachten. Het kan dan gaan om aardkundige, archeologische, historisch-geografische, landschappelijke, (steden)bouwkundige, bouwhistorische en andere waarden: structuren, gebieden, ensembles en objecten. Niet alleen de individuele waarden worden getoond, maar juist ook de ruimtelijke en thematische samenhangen worden door de kaarten helder in beeld gebracht.
De CHWK dient als ondersteuning van het erfgoedbeleid en is een belangrijke onderlegger voor de planologische borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen. Tevens inspireert de CHWK stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp. Ook toeristisch-recreatieve en lokaalhistorische projecten vinden veel informatie in de kaart.
RAAP Archeologisch Adviesbureau is een belangrijke partner in het maken van de kaarten. Samen met historisch geografen, archeologie- en GIS-medewerkers van RAAP hebben we gewerkt aan de CHWK’s van Leiden, Geldermalsen, Aa en Hunze, Nieuwegein, Vianen en Putten. In de gemeente Gouda is met een uitgebreider team (RAAP, Els Beth, Stedenbouwkundige en Leon van Meijel, adviseurs in cultuurhistorie) gewerkt aan de Cultuurhistorische Basiskaart. Deze is inmiddels te raadplegen op de website gouda.nl/kaarten.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kaarten van de gemeenten Lochem, Alphen aan den Rijn en Veenendaal.
Nu is dus de beurt aan de gemeente Baarn. In deze fraaie Stichtse gemeente zal het MAB de inventarisatie, waardering en kartering van het gebouwde erfgoed op zich nemen. Zowel de bouwkunst als de stedenbouw zal hierbij in kaart worden gebracht.

Project:Cultuurhistorie in kaart: op weg naar nieuw erfgoedbeleid
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Commissiewerkzaamheden, Doetinchem, Ede, Grave

Sinds begin 2011 is CeesJan Frank lid van de Commissie Cultuurhistorie in de gemeente Doetinchem. Tijdens de vergaderingen adviseert hij over zaken die te maken hebben met historische stedenbouw, architectuur- en bouwhistorie en de esthetiek van bebouwing.
Ook in de gemeente Ede is CeesJan inmiddels als commissielid Architectuurhistorie werkzaam in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Miranda Lemmens ondersteunt tijdelijk de Commissie Beeldkwaliteit in de gemeente Nijmegen (zie project Ondersteuning Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen) en Frank Haans heeft zitting in de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg in de gemeente Grave.

Project:Commissiewerkzaamheden
Locatie: Doetinchem, Ede, Grave
Werkzaamheden:
Kaart: Zie object op kaart

Gebiedsanalyses Apeldoorn, 

Voor de gemeente Apeldoorn is inmiddels een groot aantal gebiedsanalyses samengesteld, die als input dienen voor de nieuwe bestemmingsplannen, die voor diverse gebieden in voorbereiding zijn. De analyses bestaan uit een schets van de ontstaans-, ontwikkelings- en functionele geschiedenis van de gebieden en een overzicht van de belangrijkste fasen in de stedenbouwkundige ontwikkeling. Verder wordt een cultuurhistorische bebouwingskarakteristiek gegeven en bevatten de rapporten het resultaat van een uitvoerige objectinventarisatie, die een beeld geeft  van de in de gebieden aanwezige cultuurhistorische waardevolle bebouwing: rijks- en gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke en beeldbepalende objecten, complexen en ensembles.

Inmiddels zijn analyses afgerond voor onder meer de plangebieden Loenen, Hoenderloo, Brinkhorst en Orden, Het Loo en Kerschoten en Apeldoorn Zuid.

Vergelijkbare analyses worden ook uitgevoerd voor de gemeenten Haarlem en Zwolle.

Project:Gebiedsanalyses Apeldoorn
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorische Atlas, Leiden

Vanuit de Modernisering Monumentenwet (MoMo) wordt beoogd om cultuurhistorie structureel een plaats te geven binnen bestemmingsplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat cultuurhistorische waarden al in een vroeg stadium van het ruimtelijke proces bekend zijn. Ook speelt cultuurhistorie steeds vaker een inspirerende rol: zowel in het ontwerpproces van delen van de stad, als voor de historisch geïnteresseerde burger. Kennis over van een waardering van het cultuurhistorisch erfgoed -bestaand of verdwenen- is om deze reden noodzakelijk. Daarom ontwikkelde de gemeente Leiden een digitale Cultuurhistorische Atlas. 

In opdracht van de gemeente Leiden werkte het MAB aan verschillende kaartlagen voor de Cultuurhistorisch Atlas Leiden. Met name voor technische ondersteuning is samenwerking gezocht met RAAP Archeologisch Adviesbureau West-Nederland.
De werkzaamheden omvatten het maken van informatiekaarten die de nog aanwezige, maar ook de verdwenen cultuurhistorisch structuren en objecten weergeven, met onder meer de thema's bouwhistorie buiten de singels, religieus erfgoed, historisch straatmeubilair, industrieel erfgoed en naoorlogs erfgoed. In de database zijn ook waarderingen opgenomen, zodat het te zijner tijd mogelijk is de kaarten te vertalen naar waarderings- en beleidskaarten.

Project:Cultuurhistorische Atlas
Locatie: Leiden
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorische input bestemmingsplannen, Haarlem

In het recente verleden maakten wij diverse gebiedsanalyses voor de gemeente Haarlem, als cultuurhistorische input voor bestemmingsplannen. Deze analyses bestaan uit een schets van de ontstaans-, ontwikkelings- en functionele geschiedenis van de gebieden en een overzicht van de belangrijkste fasen in de stedenbouwkundige ontwikkeling. Verder wordt een cultuurhistorische bebouwingskarakteristiek geformuleerd. Tot slot wordt een waardering van het gebied gegeven, waarbij de belangrijkste historische structuren en cultuurhistorisch waardevolle objecten worden benoemd. 
In aanvulling deze analyses worden nu ook de 2e en 3e orde panden in kaart gebracht. In Orde 02 vallen die bouwwerken en complexen, die niet monumentwaardig zijn, dateren van vóór 1950 en vanwege hun hoge architectonische kwaliteit en/of hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld van het bestemmingsplangebied. In Orde 03 vallen de bouwwerken van voor 1950 van wisselende architectonische kwaliteit, die voor wat schaal en detaillering betreft passen in de gevelwanden, maar geen architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde hebben.

Project:Cultuurhistorische input bestemmingsplannen
Locatie: Haarlem
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl