Input bestemmingsplannen

In 2010 is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen dat gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening moeten houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Dit betekent dat gemeenten ter voorbereiding op het bestemmingsplan deze waarden moeten inventariseren en analyseren.

In Nederland is de ruimte voor nieuwe woon-, werk- en recreatiemogelijkheden schaars. Niet alleen de druk op het buitengebied wordt steeds groter, ook stedelijke gebieden zijn tegenwoordig intensief onderwerp van grootschalige veranderingen en aanpassingen.

Om te voorkomen dat betekenisvolle cultuurhistorische kwaliteiten verloren gaan in de herontwikkelingsprocessen kunnen randvoorwaarden voor behoud en inpassing van deze kwaliteiten worden vastgelegd aan de hand van analyses en effectrapportages. De resultaten van dergelijke cultuurhistorische onderzoeken kunnen als input dienen voor bestemmingsplannen.

De cultuurhistorische analyse behoort sinds het begin van de jaren ’90 tot de kerntaken van het MAB. In onder meer de gemeenten Arnhem, Haarlem, Zwolle, Nijmegen en Coevorden zijn talloze gebiedsanalyses uitgevoerd.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl